VOOR STORING OF OFFERTE 

BEL NU 0900 - 0105

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden Hennink Installatietechniek service abonnement.

A.    Voordelen zwart op wit
service en onderhoud biedt het verhelpen van storingen aan uw cv-ketel c.q. cv-installatie zoals omschreven onder punt B4 of uw haard, warmteterugwin-installatie, uw mechanische ventilatiesysteem, boiler of geiser volgens vaste prijsafspraken (materiaalkosten en arbeidsloon) en jaarlijkse inspectie/onderhoud. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.

1.    tenzij anders overeengekomen worden onderhoudsbeurten eens per 12 maanden verricht met een uitloop van maximaal 3 maanden.
2.    Storingen kunnen tot 22:00 uur gemeld worden op het algemene storingsnummer 0900 - 0105. (06-23011897) Wanneer u een storing meldt voor 10:00 uur, wordt u dezelfde dag nog geholpen. Meldingen na 10:00 uur worden zo snel mogelijk, uiterlijk de volgende dag, opgevolgd.

B.    Toestellen die in aanmerking komen voor een abonnement.
1.    Om een abonnement te kunnen afsluiten en hierop een beroep te doen moet een installatie (zie B4) aan de volgende voorwaarden voldoen:
a.    Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.
b.    De gasleidingen en be- en ontluchtingsopeningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078 en NEN 2757, ventilatievoorzieningen moeten voldoen aan de landelijke norm NEN 1078.
c.    De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010.
d.    Een toestel mag niet asbesthoudend zijn.
e.    De gehele installatie dient goed bereikbaar te zijn.
2.    CV-toestellen met een maximale capaciteit van 70kW. De standaardaanbieding geldt enkel voor CV-toestellen met een maximale capaciteit van 40kW. Voor CV-toestellen boven de 40kW geldt een andere abonnementsprijs.
3.    Alle merken en types komen voor een service abonnement in aanmerking. Hennink behoudt zich echter het recht voor in uitzonderingsgevallen toestellen uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of deze niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.
4.    Onder installatie, zoals dit onder het abonnement valt, wordt verstaan.
a.    Het complete toestel zoals door de fabrikant geleverd, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 30 liter en de kamerthermostaat/temperatuurregeling.
b.    De gasleiding, inclusief de gaskraan tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten.
c.    De rookgasafvoer, met een maximale lengte van 3 meter, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal.
d.    De koud- en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten.
e.    De drukmeten, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als het toestel.
5.    Niet onder het abonnement valt het reinigen van de kanalen en het inregelen van de ventielen van een mechanisch ventilatiesysteem en een warmteterugwin-installatie. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden door Hennink worden uitgevoerd na offerte-aanvraag.

C.    Storingen die niet onder het abonnement vallen en derhalve volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden.
1.    Die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is op het toestel.
2.    Die zijn ontstaan doordat er geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig is overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier.
3.    Aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing of andere oorzaken van buitenaf.
4.    Door ondeskundige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen.
5.    Door verstopping, door kalkafzetting en diffusie.
6.    Door capaciteitsproblemen aan een installatie die niet is geïnstalleerd door Hennink.
7.    In vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.
8.    Door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de cv-installatie.
9.    Aan de programma’s van de kamerthermostaat en/of temperatuurregeling, herprogrammering valt derhalve niet onder het abonnement.
10.    Als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de installatie onbereikbaar maken en niet door Hennink zijn aangebracht.

D.    ingangsdatum en toestelkeuring
1.    Na bevestiging (schriftelijk of per e-mail) door Hennink van de ontvangst van uw aanmelding bent u verzekerd van onze dienstverlening en kunt u storingen bij ons melden.
2.    Het abonnement gaat in op de dag waarop de toestelkeuring is uitgevoerd. Indien  zich voorafgaand aan de toestelkeuring een storing voordoet, dan vindt de toestelkeuring direct plaats (mits de planning dit toelaat).
3.    Een afspraak voor de toestelkeuring genoemd in B1 onder f wordt gemaakt binnen 1 maand na bevestiging van uw aanmelding. Gelijktijdig met de toestelkeuring wordt de eerste onderhoudsbeurt verricht. Blijkt het toestel c.q. de installatie bij de toestelkeuring niet aan de eisen te voldoen (zie B) dan kunt u het toestel c.q. de installatie tegen vooraf geoffreerde kosten door Hennink laten saneren.

E.    Looptijd en beëindiging
1.    Alle abonnementen lopen steeds tot en met 31 december van het kalenderjaar. De minimale looptijd van het abonnement is 3 jaar.
2.    Indien de overeenkomst voor een abonnement schriftelijk, telefonisch en/of via internet tot stand is gekomen, heeft u tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de eerste toestelkeuring of storingsopvolging reeds heeft plaatsgevonden.
3.    Beide partijen kunnen het abonnement na het verstrijken van de initiële duur zoals is bepaald in lid 1 schriftelijk opzeggen voor 1 december van ieder kalenderjaar. Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een jaar.
4.    Tussentijdse beëindiging is mogelijk bij verkoop van de woning waarin het betreffende toestel is geïnstalleerd middels schriftelijke opzegging en met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Het abonnement eindigt dan per de eerstvolgende factuurdatum.
5.    Tariefsverhoging boven de indexering genoemd in F3 geeft u het recht het abonnement binnen 30 dagen nadat de tariefsverhoging aan u is meegedeeld schriftelijk op te zeggen vanaf de ingangsdatum van deze tariefsverhoging.

F.    Betalingen*
1.    Het verschuldigde bedrag wordt per eenmalige machtiging geïncasseerd. Het bedrag wordt automatisch van uw rekeningnummer afgeschreven.
2.    Voor dit abonnement gelden de tarieven zoals die door Hennink voor of uiterlijk bij het aangaan van het abonnement zijn verstrekt.
3.    De overeengekomen tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal de abonnementprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
4.    Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden per eenmalige machtiging automatisch afgeschreven van uw giro/bankrekeningnummer.

G.    Niet thuis voor onderhoud
Indien Hennink na telefonische aankondiging van de contractuele onderhoudsbeurt niemand thuis aantreft wordt bericht achtergelaten waarin u wordt verzocht contact met Hennink op te nemen. Wanneer u aan dit verzoek geen gehoor geeft zal Hennink u dit nogmaals schriftelijk verzoeken. Wanneer u zonder geldige reden geen gehoor geeft aan dit tweede verzoek geldt dat Hennink aan haar verplichtingen voor het verrichten van een onderhoudsbeurt heeft voldaan.

H.      Inschakelen fabrikant
Bij het inschakelen van de fabrikant kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Mits dit garantie is, dit zal worden aangegeven door de fabrikant. Wij zullen de factuur door factureren naar de klant.

Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor de Hennink service abonnementen (service en onderhoud). Daarnaast zijn, voor zover mogelijk en voor zover niet strijdig met de voorwaarden, op dit abonnement van toepassing de algemene voorwaarden voor onderhouds- en service abonnementen voor woninginstallaties. 

Bekijk de algemene voorwaarden op deze pagina.

*Al onze bedragen in de consumentenmarkt zijn exclusief BTW en exclusief parkeerkosten


keuken.png

 

Complete verbouwing? Hennink ontzorgt (Aannemer)

Zorgeloos verbouwen met één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden (o.a. timmerwerk, schilderwerk, electriciens, stucadoors en tegelzetters). Wij leveren de juiste berekeningen voor installaties en we doen u graag een goed voorstel voor uw badkamer, toilet of keuken. Uiteraard met garantie!

hennink witgoed

 

K2266237

 

Contact

Zinkwerf 45 
2544 EC Den Haag

0900 - 0105 (lokaal tarief)

Storingstelefoon: 06 - 230 11 897
Op zon- en  feestdagen bereikbaar

Openingstijden:
Ma t/m vr:  08.00 - 17.00 uur

Werkgebied

Heel Zuid-Holland

 

offerte aanvragen